Bài Tập Lập Trình - BIỂU THỨC HẬU TỐ

Để máy tính tính được giá trị của một biểu thức đại số thì cần biểu diễn sang một dạng biểu thức khác là tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (postfix).

Bài Tập Lập Trình - BIỂU THỨC HẬU TỐ

 

Bài 1: Viết chương trình chuyển biểu thức trung tố sang dạng RPN, biểu thức trung tố có cả những phép toán một ngôi: Phép lấy số đối (-x), phép luỹ thừa xy (x^y), lời gọi hàm số học (sqrt, exp, abs v.v…)

Bài 2: Viết chương trình chuyển biểu thức logic dạng trung tố sang dạng RPN. Ví dụ: Chuyển: a and b or c and d  thành: a b and c d and or

Bài 3: Chuyển các biểu thức sau đây ra dạng RPN:

    a) A * (B + C)

    b) A + B / C + D

    c) A * (B + -C)

    d) A - (B + C)d/e

    e) A and B or C

    f) A and (B or not C)

    g) (A or B) and (C or (D and not E))  

    h) (A = B) or (C = D)

    i) (A < 9) and (A > 3) or not (A > 0)

    j) ((A > 0) or (A < 0)) and (B * B - 4 * A * C < 0)

Bài 4: Viết chương trình tính biểu thức logic dạng RPN với các toán tử and, or, not và các toán hạng là TRUE hay FALSE.

Bài 5: Viết chương trình hoàn chỉnh tính giá trị biểu thức trung tố.


123

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập: 36,041

Đang online: 10

Scroll