Bài Tập Lập Trình - MẢNG

Ứng dụng của mảng khá đa dạng và các bài tập lập trình về mảng có số lượng khá lớn.

Bài Tập Lập Trình - MẢNG

Bài 1: Nhập số tự nhiên N và tạo mảng bao gồm N số nguyên tố đầu tiên .

Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím các phần tử của một mảng hai chiều. Kích thước của mảng được nhập trước từ bàn phím .

Bài 3: Viết chương trình nhập một bảng số 3 x 3 với điều kiện các số được nhập sẽ hiện trên màn hình đúng tại vị trí của mình trên bảng số .

Bài 4: Lập chương trình tạo ra một mảng chứa bảng cửu chương .

Bài 5: Dãy số sau được gọi là dãy Fibonaci :
    a1 = 1
    a2 = 1
    a3 = 2
    a4 = 3
    . . .
    an = an-1 + an-2
Viết chương trình tính 20 số Fibonaci đầu tiên và đưa ra kết quả vào một mảng 20 phần tử .

Bài 6: Dãy số an được định nghĩa như sau :
    a1 = 1
    a2 = 2
    . . .
    an = 2an-1 + an-2 ( n > 2 )
Hãy lập chương trình tính và gán giá trị của dãy vào biến mảng .

Bài 7: Viết chương trình nhập dữ liệu:
    a. từ dãy đối xứng vào mảng một chiều .
    b. là ma trận đối xứng vào mảng hai chiều .

Bài 8: Viết chương trình chuyển một số từ hệ 10 sang hệ 16, hệ 10 sang hệ 2 dùng mảng.

Bài 9: Viết chương trình nhập vào một dãy số a[1]. a[2]...,a[n] và in ra màn hình thông tin
    - Tổng các phần tử của dãy.
    - Số lượng số dương và tổng các số dương của dãy
    - Số lượng số âm và tổng các số âm của dãy
    - Trung bình cộng của dãy
    - Số hạng dương lớn nhất của dãy và vị trí của nó
    - Số hạng dương nhỏ nhất của dãy và vị trí của nó
    - Số hạng âm lớn nhất của dãy và vị trí của nó
    - Số hạng âm nhỏ nhất của dãy và vị trí của nó

Bài 10: Viết chương trình nhập vào mảng a gồm 10 phần tử nguyên, sau đó, nhập một giá trị x. Tìm trong mảng a nếu có phần tử nào có giá trị bằng với x thì hiện thị lên màn hình vị trí của nó trong mảng a.

Bài 11: Viết chương trình nhập từ bàn phím mảng 1 chiều gồm n phần tử (n<100)
Yêu cầu: xuất mảng vừa nhập và mảng lẻ ra tệp "c:aitap.inp"


123

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập: 35,990

Đang online: 3

Scroll