Bài Tập Lập Trình - TÍNH TOÁN CƠ BẢN

Các bài tập lập trình sau đây đơn thuần chỉ thực hiện tính toán các công thức, biểu thức đơn giản mà không cần đến các lệnh có cấu trúc.

Bài Tập Lập Trình - TÍNH TOÁN CƠ BẢN

Bài 1:  Nhập tọa độ x, y, z của một vector 3 chiều. Sau đó, in ra độ dài của vector này.

Bài 2:  Nhập tọa độ x1, y1,  x2, y2 của hai vector 2 chiều. Cho biết số đo góc hợp bởi hai vector này (tính theo độ).

Bài 3:  Nhập phương trình đường thẳng có dạng Ax + By + Cz = 0 và một tọa độ điiểm P(x,y). Sau đó, tính và in khoảng cách giữa điiểm này và đường thẳng đã cho. Yêu cầu: lấy đến 6 số lẻ.

Bài 4:  Viết chương trình yêu cầu người sử dụng nhập 4 số thực a, b, c, d. Sau đó, tính rồi in ra màn hình giá trị của biểu thức sau đây với 6 số lẻ:
    z = (a + b) / (1 - c / d)

Bài 5:   Tính tổng, hiệu các số nhập từ bàn phím.

Bài 6:   Tính tổng các số chẳn, lẻ nhập từ bàn phím.

Bài 7:   Nhập 3 số nguyên dương a, b, c. Sau đó in ra màn hình trung bình cộng và trung bình nhân của 3 số này.

Bài 8:   Nhập 1 số nguyên dương n. Cho biết tổng các số nguyên từ 1 đến n.

Bài 9:   Nhập 2 số nguyên dương a,b. Cho biết giá trị a lũy thừa b.

Bài 10:   Nhập số đo 3 cạnh của một tam giác. Sau đó in ra màn hình diện tích của tam giác này.

Bài 11:   Tính thể tích hình cầu sau khi biết diện tích.

Bài 11:   Tính lực hút giữa hai vật thể có khối lượng m1, m2, cách nhau một khoảng là d.

Bài 12:   Nhập chu vi một hình chữ nhật. Cho biết diện tích lớn nhất mà hình chữ nhật đó có thể có được.

Bài 13:   Nếu biết số giây tính từ nửa đêm, tính số giờ, phút, giây hiện tại.

Bài 14:   Nhập một cung bất kỳ đo bằng độ. Cho biết giá trị SIN của cung đó.

Bài 15:  Chương trình yêu cầu người sử dụng nhập họ, tên, thu nhập hàng tháng của 2 người. Sau đó in ra thu nhập bình quân của 2 người này.

Bài 16:  Viết chương trình nhập tên, năm sinh của người sử dụng. Sau đó in ra màn hình tên, tuổi của người đó.

Bài 17:  Viết chương trình nhập chiều cao (cm), vòng ngực tối đa (cm), vòng ngực tối thiểu (cm), cân nặng (kg). Sau đó in ra màn hình chỉ số Pignet tính bằng công thức:
    CSP = Chiều cao - (Trung bình vòng ngực + Trọng lượng)

Bài 18. Tìm căn bậc n của một số thực a không âm


123

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập: 36,022

Đang online: 2

Scroll